THE FACTS de dagvaarding (een ongemakkelijke waarheid) elke rechtschapen mens weet dit
De hier volgende dagvaarding is blijkbaar dus obscuur, Ook al lijkt in haar laatste stuk de gemeentelijke persoon erg goed te begrijpen wat in punt 1 (eigen belang) stond, en in de daarbij horende producties. Dus mag ieder voor zichzelf beslissen hoe het overkomt en suggesties te doen : zie het (komend) invulformulier helemaal onderaan :
wat te laat verkregen, ontdekt werd
EERSTE HEILIGSCHENNIS
parler vrai series
parler vrai series
 december tweeduizend zestien, ten verzoeke van de natuurlijke persoon HM, gevestigd te  België, conform  VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 van de RAAD van 22 december 2000,      Art. 22.1 (Brussel I-Vo) Heb ik, GEDAGVAARD: de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE KERKRADE, gevestigd te Kerkrade aan de Markt 33 te 6461 EC Kerkrade, aldaar op dat adres mijn exploot doende door deze dagvaarding en de daarin vermelde documenten te betekenen aan: OM: op  woensdag éénentwintig DECEMBER TWEEDUIZENDZESTIEN (21-12-2016) in de VOORMIDDAG om 10.00 UUR in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen op de zitting  ter openbare civiele terechtzitting van de kantongerecht Limburg, die zal worden gehouden in het gerechtsgebouw aan het Sint Annadal nr. 1 te Maastricht; MET AANZEGGING: 1. dat gedaagde een met redenen omkleed schriftelijk antwoord kan indienen (tweevoud, Kouterstraat 1, bus 001, 3080 Tervuren, België) voor de terechtzitting, dan wel dat gedaagde op die terechtzitting, in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde, mondeling of schriftelijk kan antwoorden op de eis als hierna vermeld; 2. dat indien gedaagde niet uiterlijk op die terechtzitting in persoon of bij gemachtigde antwoordt of om uitstel om te antwoorden verzoekt, de Kantonrechter de eis bij verstek zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt of de voorgeschreven termijnen en formaliteiten niet in acht mochten zijn genomen;
TENEINDE : 1. eigen belang Edelachtbare kantonrechter, mag eiser misschien wat ongewoon beginnen met zich voor te stellen? 1.1. Ik ben HM, Limburgse Belg (half, en half Latijn). Iedereen kan mijn CV op mijn website zien, zie productie 1, dit voor de gemeente Kerkrade. Hier is het belangrijk te noteren dat ik als master o.a. een top-informaticus was, en 30 jaar een wetenschappelijke ecoloog, een omgevingsdeskundige, en arbeidspsycholoog ben. 1.2. Teneinde mijn belang duidelijk te stellen : In productie 2  staat een KvK- uittreksel van de stichting Patio palustre, alsook mijn en mijn financiering alleen van de stichting en van mevr. H, mijn uittreden uit de stichting na de opzeg door de gemeente, en een detail van overschrijvingen. Een stichting, een persoon die steeds verlies geleden heeft. Daar is ook mijn Belgisch rekeningnummer in te zien. Hierin is ook gespecificeerd dat midden 2014 zelfs de gemeente en Mr. Sangers via mijn rekening betaald werden, niet door de stichting. Met de melding “stichting zonder middelen”. Hoe dit tot nu toe kon? Wel, nu door de verkoop van mijn huis in 2002, en zuinig leven. En ik leef als een asceet om mevr. H toch te helpen, betaal veel voor haar. Het is zwaar de broekriem aanhalen. In crisis dus. Daarover later meer. Dit rekeningnummer wordt ook voor de stichting Patio palustre, die geen rekening meer heeft, gebruikt in het lopende beroep bij het Hof te 's-Hertogenbosch. 1.3. Daarbij treed ik, als eiser, ook op als zaakgelastigde voor Mevr. H  persoonlijk, zie productie 3. In productie 3-extra de officiële machtiging door de stichting : Aangetekend gestuurd naar de gemeente op ...., en door de gemeente officieel bevestigd als ingekomen stuk......  2. Feiten : vier BW 7, titel 4 huur, art. 203 overtredingen 2.1. Mag eiser vooreerst stellen dat het vreemd is dat deze nog bewezen moeten worden? Een groot aantal inwoners van Kerkrade weet het ook, zelfs burgemeester Som, het is openlijk en zichtbaar, en toch speelde de gemeente de onschuld zelve in de rechtszaak tegen de stichting. ---------------- A : contact-ambtenaar (1) Tom Sijstermans ------------------ (gemeentelijke functie : projectleider) 2.2. Het betreft hier dus de huur van een terrein in de gemeente Kerkrade, sectie G, gedeelte van nummer 498, door de Stichting Patio palustre, die zich totaal pro Kerkrade inzette, decennia de gewoonte heeft tuinen aan te leggen “goed voor alle leven”, overwegend ecologisch.
1) De afspraak met wethouder Weijers was dat deze contact-ambtenaren enkel dienden als aanspreekpunten wanneer de stichting iets van de gemeente wenste.
De eerste huurovereenkomst van 6 maart 2012 in productie 4  is duidelijk; er is geen sprake van paden, platform, objecten. Het bijgevoegde plan bevestigt dat. Het op 10/2/2012 aangediende ontwerp van overeenkomst in productie 5, door de gemeente was nog sterker ; verplicht af te scheiden van het gehuurde terrein (punt 7). In prod. 4 is ook een overzichtsfoto bijgevoegd opdat men het terrein goed zou kunnen situeren. 2.3. De gemeente kan niet aanduiden dat naast de huurovereenkomst aan de stichting werd aangegeven dat er nog ingrepen gingen gebeuren, andersom! In de communicatie leest men, met de e-mail in productie 6 (2) de verbazing van de stichting dat er werken op het gehuurde gebeurden, gebaseerd op feiten en tegen de belofte van een immer correcte ambtenaar. In productie 7, de dag vooraf, de constatering door deze foto op 19 maart 2012. Is het te veronderstellen dat de toenmalige en huidige wethouder Tim Weijers correct de ambtenarij inlichtte om krachtens BW 7, titel 4 huur, art. 203 alle werken te staken? Kan de gemeente dat bevestigen of ontkennen? Alle communicatie, alle formele documenten duiden op vrije huur. De stichting was alleszins totaal gedesinformeerd, op het verkeerde been gezet. 2.4. Vervolgens ontdekt de Stichting dat de aanleg van paden wettelijk niet mocht. De stichting bestond uit 2 personen, waarvan eiser, buitenlander, die niet wist  en niet diende te weten hoe de wet in Nederland is, en Mevr. H die iets dergelijks nog nooit meegemaakt heeft, ook niet zijdelings, noch van horen zeggen. De stichting werd overrompeld door deze drastische werken. De stichting kon de gemeente niet tegenhouden. 2.5. En dan : Bedreiging via e-mail in productie 8;  Artikel 365 Wetb.v.Strafr ; “U gaat akkoord … paden en ronde cirkels … of er wordt afgezien van de overeenkomst”. En onze juridische reactie in productie 9,  duidelijk makend dat ambtenaren zouden ijveren om de stichting te verwijderen als de stichting niet braaf zou toelaten dit op de vreemde manier te regulariseren, wat dan ook daadwerkelijk gebeurd is. Zie de laatste 2 versies van de huurovereenkomst, deze van 16/4/2012 en deze van 16/5/2012. De projectleider verwijst hierin ook naar een advocate. De stichting heeft tijdens de huur telkens maar één advocate gesproken, ook in het voorbereiden van de laatste overeenkomst, advocate Natasja Van Dijk. Noch de advocate, noch de projectleider hebben een mandaat. ----------- B : contact-ambtenaar Tom Sijstermans ------------- 2.6. Na de werken door de gemeente, en dit tijdens de huur, ontmoette de stichting op het terrein toevallig een werknemer van de firma Frissen & Zohren. Dus de aannemer waar de stichting voorheen al goede contacten mee had. Hij was gras aan het inzaaien, en stelde dat hij de opdracht had van de gemeente rond de aanleg van het centrale pad her in te zaaien. In productie 10  is te zien hoe
(2) Alle elektronische producties (e-mails, foto's) worden gepresenteerd, met vooraan op het blad de klassieke weergave, achteraan wat elektronisch zou moeten, bewijs dat het te vertrouwen is : Tonend wat onzichtbaar zit in het afgedrukte elektronische document.
de paden werden en dat een groot deel inzaaivrij bleef dankzij onze interventie, en waar de stichting haar aanplant goed kon gedijen (Dipsacus fullonum en Geranium “”). Ook beneden, de deels onrechtmatig aangelegde trap en pad in het zuiden, kon de stichting herinzaaien tegenhouden, zie ook prod 10, Dryopteris affinis, Convallaria majalis (Lelietje-van-dalen), Digitalis purpurea (vingerhoedskruid). De website van de provincie toont het duidelijk, in 2012 op het terrein geen paden, in 2013  wel, en daarna, hoe ze verdwijnen. Zie poductie 10-EXTRA. 2.7. De gemeente heeft dit dus tijdens de huur ingezaaid. Dat jaar, 2012, vroor het nog goed in de maand maart (eerste maand van de huur). Dan gaat een professionele aannemer niet inzaaien, want  dan is de kans op uitval te groot, zie productie 11, de maandtemperaturen en het advies van Barenbrug omtrent inzaaien. Dit is gemeten te Orsbach, tegen de grens bij Nijswiller en Lemiers. Indien gewenst kan eiser nog een heel rekenblad met alle temperatuur-metingen voor heel 2012 in detail voorleggen. Er bestaat geen meting dichterbij. 2.8. Aannemer Frissen & Zohren heeft de paden en platformen aangelegd, heeft tijdens de huur en opgedreven door de gemeente het prikkeldraad rond de weide van Tom Sijstermans aangebracht, heeft naar het platform in die weide op moeizame wijze een gleuf voor elektriciteitsdraad gefreesd, heeft volgens de gemeente het terrein 'voorbereid' voor de stichting, alhoewel de firma daar nooit blijk van heeft gegeven, want dan zou ze weten dat het verhuurd is, en geen werken op het terrein doen. Of? Het document van Frissen & Zohren dat door de stichting is aangebracht in de rechtszaak omtrent de opzeg is in productie 12,  dit “bestek” zoals door de gemeente beslist is en te zien in prod.11-EXTRA. Daarin ook een document door projectleider Sijstermans aan de stichting gegeven op 20/3/2012 (dus na ingang van de huur, niet vooraf). U ziet in beide documenten de omschrijving “weiland”. Één geheel! Ook het deel dat de stichting huurde. De stichting heeft gewoon gevraagd naar een document dat er gras was ingezaaid, de firma leverde het document. Dit document werd door de gemeente in haar CvA betwist met de woorden Mogelijk is dit een offerte. Een betalingsbewijs ontbreekt.”. Wie voedde de advocate en was pas na de werken aangeworven door de gemeente (op 1/6/2012)? 2.9. Misschien is deze foto van 20/9/2012, amper 4 maanden na aanleg van de paden erg illustratief, zie productie 13. Daar ziet men reeds gras op het pas aangelegde pad. Dus daar waar het pad in het terrein dat de stichting huurde lag. En meer naar beneden? Niets. Hoe is dat te verklaren? Er is ook Prod. 7, hoe grasarm het terrein was kort na oplevering. 2.10. En Engels raaigras, waarvan Barenbrug 3 Superplus een veredeling is (meer zaden), wordt uiteindelijk eerder blauwgroen, en bloeit zoals in  de figuur in productie 14. Dit op kennisakker.nl ; Afbeelding 1. Groeiremming (tijdelijk) door toepassing Moddus in Engels raaigras (links bespoten, en rechts onbehandeld zoals op het gehuurde terrein)
   
2.11. Ten gevolge van dat inzaaien diende de stichting een krachtigere grasmaaier op benzine aan te kopen, maar gezien het glibberige terrein, gezien de snelheid van groei, kon de stichting de gras-explosie niet bemeesteren. Deze veredeling is bedoeld om de dominantie van dat gras nog te versterken, dit tegenover andere gewassen. Hoe zuiverder enkel gras, hoe meer, hoe beter, dit voor intensieve veeteelt. 2.12. De scheiding tussen de terreinen werd pas aangelegd tijdens de huur, het begin is te zien op 25 april 2012, zie productie 15, gras en begroeiing exact gelijk op het gehele weiland, met ook een voorbeeld van de ravage door de gemeente op het terrein. 2.13. In productie 16  is ook te zien dat het gras in de 2 terreinen, die eerder één weiland  (“de arme weide” volgens de bevolking, wegens de slechte grond) vormden inderdaad hetzelfde is. En naast het terrein, een ander gras (een mengeling), Barenbrug Shadow gras. Dat bloeit dus heel anders. Totaal conform het document van Frissen & Zohren in prod. 12. 2.14. De eerdere planning was dat de noordelijk gelegen weide gewoon ook dit terrein zou behelzen, met ook al een gegraven drinkpoel voor koeien, zie productie 17, een foto van 19/3/2012. Eind 2012 had de stichting de belangrijkste aanplanten en het test-bloemenveld inzaaien klaar, de rest zou dan in 2013  en 2014  (na eigen opkweek) gebeuren. --------------------- C : contact-ambtenaar Victor Moura -------------------- (projectleider, nooit beleidsadviseur geweest) 2.15. Groot was de stichting haar verbazing toen ze op woensdag 16 januari 2013 eens langskwam en er bleek een zitbank geplaatst, in tegenstelling tot alle communicatie ervoor, naast de paden en platformen. Dus het plooien van de stichting onder bedreiging was niet voldoende, weer ging de gemeente in de fout, nu met een wijziging die ze verzweeg. Zie productie 18, de zitbank, hoe het er voor was, en ook hoe het blijft tot op heden. Vreemd was dat aan het wat meer noordelijke platform, in het door de stichting gehuurde, geen zitbank werd geplaatst. Een ambtenaar die eigenmachtig, zonder enige overleg met betrokkenen, beslist wat en waar te doen op het extern verhuurde? Ook hier is de website van de provincie Limburg duidelijk : 2012 geen zitbank, 2013  wel, 2014 zonder rugleuing. Zie productie 18-EXTRA. 2.16. De stichting heeft begin 2013 informeel en vriendelijk geijverd naar ambtenaar Victor Moura toe om die ingreep ongedaan te maken. De stichting vroeg de zitbank op het platform te plaatsen, maar hij wilde dat niet. Dat dit, na het voorgaande, de stichting dus ergerde kan haar niet kwalijk genomen worden, in tegendeel, het was rechtmatige ergernis. 2.17. In 2013 werd de stichting dan onterecht op 1 mei 2013 de wacht aangezegd, dus heeft ze niet veel kunnen doen.
2.18. Na de aanzeg van het ontslag door wethouder Jo Bok, op deze 1 mei 2013, heeft de stichting via gem. advocate Van Dijk op een vriendelijke maar besliste wijze toch verkregen dat de bank verwijderd zou worden, zie e-mails in productie 19 : De belofte van gem. advocate Van Dijk werd door de gemeente niet gevolgd. 2.19. Ambtenaar Victor Moura kwam zich wat later verontschuldigen dat ze het hadden geprobeerd, maar niet konden. De gemeente kan niet een beetje betonfundering van een zitbank, zie productie 20, verwijderen? En zie wat men wel deed in prod. 18, geen rugleuning meer. Ach, die kan men er later weer op schroeven. De gemeente stelde in haar repliek in punt 32 “... Een bank is geen opstal ...”, maar dus wel als ze verankerd is met beton, zoals deze. Waarom heeft degene die de advocate voedde dat verzwegen?   2.20. En waarom stoorde de zitbank daar? Men kan stellen, ach, dat is niet erg? Wel, in productie 21  het doelplan in een presentatie-, en een kruidendeel, ook met alle groepen die de stichting begonnen was. Bovenaan en onderaan (waar de zitbank dat verhinderde) werd een toegang voor de gemeente gepland. Dit gezien wat er al eerder gebeurde, zij weer eens de drang zouden voelen om op het terrein allerlei te doen. Dit teneinde het zonder teveel schade aan de beplanting te doen. Wij konden niet permanent aanwezig (dus woonachtig) zijn. Dit plan is opgesteld in het najaar van 2012, waarbij de bomen en struiken al gerealiseerd werden (presentatie-deel), de planten ook al veel en wat waar kon aarden. Men vroeg ook nooit een plan, de stichting toonde spontaan en ongevraagd enkel de 'inplantings- plannen”, elk detail van wat ingeplant is, nooit het doel, nooit een presentatie. Er is nooit één reactie gekomen. Vooraf aan de huur werd door de stichting géén plan voor dit terrein ingediend. Tenzij dit ; productie 22. Zie het terrein 2 ; “open siertuin Patio palustre, met aan de noordzijde braam & framboos (vriendelijke cultuur-vormen) met ook : natuurvriendelijke cultuurvarianten voor inheemse planten”. Dus zeer vaag gehouden, geen plan, leeg! Hier heeft de gemeente later nooit naar gevraagd, of naar verwezen. Wie voedde het college B&W en de advocate? 2.21. Dat alles aangelegd is, en men dat behouden wilde, blijkt alsnog in het proces- verbaal van comparitie van 11 maart 2014 op blad 2 onderaan ; “Wij voegen nog toe dat de verplichting van de huurder tot ontruiming niet omvat de bank, het platform, het gras en de keien.”, dit in productie 23, blad 2. ----------------- D : contact-ambtenaar Victor Moura ----------------- 2.22.  Op 19 maart 2013 opnieuw een gemeentelijke inbreuk. Nu is alles omgewoeld tot een groot deel op het terrein, tot aan het meest zuidelijke platform, waar de stichting volop Digitalis purpurea (vingerhoedskruid) had ingezaaid. Het gebied had de stichting met draad afgespannen. Dat werd genegeerd door de gemeente, men nam geen contact met ons op. Dit omwoelen gebeurde omdat met boomfeestdag 2013 het voor aanplant van bloembollen door kinderen werd voorbereid. Door te slecht weer ging dat niet door. Zie productie 24, de e-mail van 19 maart 2013 en foto's ; op 12 december 2012, met afpaling en omheining, op 21 mei 2013  de omwoeling tot aan het platform, duidelijk op het gehuurde terrein. In deze prod.24 is ook aangeven dat de trap in het terrein eindigt, tenminste de hoogste trede, wellicht de tweede ook van boven gezien. ------------------------------------
2.23. De gemeente claimt in haar CvA bij de dagvaarding voor ontslag het volgende : De gemeente betwist de juistheid van dit standpunt.”, en meer. In  productie 25  pg 9-10, vanaf punt 31 van deze CVA van de gemeente. Echter dus! Wie voedde de gemeente in haar dagvaarding en CvA? 2.24. En inzake deze volharding, tot op heden, van overtredingen, geldt eisers inziens ook BW art. 6:61 lid 2. De stichting kon niet in verzuim geraken. In het vonnis van 16 april 2014 staat ook “artikel 6:2 lid 2 BW “, waar toen te weinig bewijs is voor gegeven. En in onze reactie op de aanleg van paden in prod. 11 verwees de stichting naar Art. 224 BW. Er is nooit enige beschrijving opgemaakt. En de term 'zoals thans'  maakt dit niet overbodig. Temeer slaat die term in 3 overeenkomst-varianten op 3 totaal andere tijdstippen (6/3/2012, 16/4/2012, 16/5/2012). Thans is dus? De laatste? En de inventarisatie was ook niet gezamenlijk en foutief. 3. Gemeentelijk gedrag 3.1. Ook hier, het spijt eiser dat hij dit dient aan te tonen, want iedereen, de velen die daar vooral niet meer komen, weten het ook. Helaas is de houding van de gemeente steeds geweest hoe belangrijk dat allemaal was, en reden tot ontslag. Ook hier weer, wie voedde het college en de advocate? 3.2. Eerst. Er zijn dus 3 platformen gepland, aan de stichting pas achteraf duidelijk gemaakt. Echter, in de koeienweide,  daar is geen pad gelegd naar dat platform. Zie productie 26, een luchtfoto op de website van de provincie van begin 2013. Men dient tussen de koeiendrollen te waden. 3.3. Deze koppigheid is des te vreemder daar ; de gemeente deze plannen zelf niet volgde, zie productie 27, inhakend op de affiche van prod. 6. 10 afwijkingen, en later ook een heel andere parking (het vraagteken), vele Kerkradenaren weten en stellen dat de gemeente wat zij aanlegt nooit onderhoudt. En aldus verdwijnt inderdaad alles toch onder de begroeiing; paden, platformpjes. In productie 28, enkele voor zichzelf sprekende impressies, tot heden, amper 4 jaar na aanleg.  Zie ook de prod. 18, hoe de stichting het netjes in orde had, eind 2012. De platformen, ook zo volgegroeid, hebben wel een dikke beton-onderlaag, bedoeld om met gemetselde kolommen kunstwerken en verlichting aan te brengen. Dus dat zo laten toegroeien is onbetwistbaar slecht onderhoud. De gemeente toont hier overduidelijk dat ze geen belang hecht aan de aanleg. 3.4. Temeer is de nieuwe regelgeving, Provinciaal Natuurbeheerplan 2016 duidelijk : het terrein is daarin 'kruiden en faunarijk grasland' en 'ruigteveld'. Welk belang had ze met haar overtredingen? Zie productie 29, dit provinciaal streven voor het terrein en omgeving. Dat is besproken, beïnvloed door de gemeente, en door haar goedgekeurd. Is een grasland en ruigteveld verzoenbaar als zijnde een 'kasteelpark'?
 
4. Dwangsom 4.1. Hoe kan de gemeente volhouden dat ze, gezien deze verwaarlozing, redelijk en billijk is in het eisen van een vergoeding van 250€/dag, voor een huur van 150€/jaar, wat het 608-voud van de huur is? Eiser dacht te lezen bij Dolle & Elzinga (art. 3:4 lid 2 Awb) dat de gemeente haar dwangsom een niet onevenredig zwaar middel mag zijn. Dit dus tegenover de kleine huurprijs (nu 3500€, effectief 23 maal de jaarlijkse huur), en gezien de eigen verwaarlozing door de gemeente. Zie ook art. 5:32b lid 3 Awb.  Welk geschonden belang, welk beoogd iets? 4.2. Bij het kort geding tegen het leegmaken, waaraan de dwangsom gekoppeld is, bij de comparitie op 19 mei 2014, vroeg rechter Hoekstra nog expliciet aan de gemeente wat ze van plan was met het terrein, dus hun belang. De gemeente antwoordde dat hij dat niet mocht vragen. Toch, al zeker voor de dwangsom is het belangrijk ; art. 5:32b lid 3 Awb. En waarom volgde de gemeente niet art. 5:32b lid 2 Awb, dus stelde ze geen maximaal bedrag vast? Redelijk en billijk? 4.3. Mevr. H is sinds oktober 2013, wat beslist werd voor de dagvaarding, enige bestuurder, dus enige persoon in de stichting. De stichting bestond daarvoor uit 2 en slechts 2 personen. 4.4. Temeer geeft de gemeente zelf in haar opzeg op 8 juli 2013  aan “Dat u meerder malen heeft kenbaar gemaakt verdergaand geen aanwezig financiële middelen te hebben tot in elk geval het jaar 2014” . In de opzeg pg3, Punt 4 in de lijst, zie  productie 30. En zie een eerdere brief van de gemeente in productie 31. Mevrouw Ilbrink zet er speciaal haar pet als gemachtigde voor af, dus? Maar toch een inhoudelijk antwoord met deze analogie;  vroeger kon de boer een deel van zijn oogst houden om volgend jaar in te zaaien. Zijn kost? Eiser dacht dat het met inheemse planten ook kon. En kent men op de gemeente de term “moederplant” niet? Opkweken? Stekken, enten? De stichting had alle zware uitgaven achter de rug. Temeer zijn de inkomens en status van de 2 oprichters de gemeente genoegzaam bekend : 4.5 – Zie het schrijven van 25 april 2014 door Stichting in productie 32, geboekt onder nr.14i000437 op 13 mei 2014 bij de gemeente binnengekomen (het nummer is mondeling opgevraagd). Blijkbaar werd het intern doorgegeven aan advocate Natasja Van Dijk. En is hierdoor niet bewezen dat  art. 5:5 lid 2 Awb geldt? Is dit verbod op arbeid voor de enige persoon in de stichting geen rechtvaardigingsgrond tegen het moeten leegmaken?
4.6. – Dat de gemeente op de hoogte was dat mevr. H arbeidsongeschikt is, met een beschamend laag inkomen, met een verbod meer dan 1kg tegelijk te dragen, werd temeer duidelijk gemaakt in haar productie 6 bij de dagvaarding door de gemeente, een webpagina waarop staat “dappere arbeidsongeschikte”, namelijk mevr. H met een bosmaaier. Zie dit detail in het groot, daar een webpagina via een scherm duidelijker is dan in afdruk, in productie 33. De pagina is zelfs meerdere malen door de gemeente bekeken. Een bosmaaier hangt op de schouders, wordt niet gedragen. 4.7. De gemeente kan onmogelijk stand houden dat zij niet wist dat zij begon te eisen aan een arme, gehandicapte, oudere vrouw.  Daarbij heeft ze nog reumatoïde artritis, en vooral problemen aan de handen, waarmee ze materialen moet vasthouden (om verankerde planten te verwijderen).  Zie productie 34. Ze is inderdaad kranig, het sleepte al lang aan, van voor eind 2014. Ze heeft naar buiten toe de pijn in haar gewrichten en handen verborgen, maar had en heeft daar wel slapeloze nachten van. 4.8. Wie dient iemand te helpen, wanneer deze wettelijk de opdracht niet zelf mag uitvoeren? Vrijwilligers, die men dat wettelijk niet kon opleggen, en die ze pas later onverwacht vond, die daarvoor overtredingen dienden te maken, of de gemeente, de gemeenschap die haar die dwang oplegde? 4.9. De gemeente haar houding naar de stichting : ± 25/4/2014 :De gemeente belooft een inventarisatie met ambtenaar Jacques Burema, “hij zou terugbellen”, waar de stichting nog steeds op wacht. Zie de e-mail van mevr. H op 29/4/2014 in productie 35. Ook kreeg de stichting geen e-mail antwoord. 28/4/2014 : fax van de gemeentelijke advocate naar de stichting-advocaat : dat cliënte zich uiteraard het recht voorbehoudt met dit bedrag te verrekenen hetgeen cliënte uit hoofde van de proceskosten (voor zover deze niet tijdig zouden worden betaald) en de eventueel door uw cliënte te verbeuren dwangsommen (nog) toekomt.” Zie productie 36. 16/5/2014 : de gemeente stelde aan de stichting haar toenmalige advocaat Sangers dat ze dan een “vaststellingsovereenkomst te tekenen”, waar de stichting zich formeel akkoord mee verklaarde. En ; “de stichting zal een vergoeding ontvangen van de gemeente van 3.500 euro (voorheen geschatte waarde van WOZL-inventarisatie), echter onder aftrek van de reeds dan verbeurde dwangsommen (15 t/m 21mei), zijnde € 1.750,--.”. Dus dat de stichting toch, gezien het op 29 mei totaal leeg was, vergoeding noch dwangsom zou krijgen, het allerlaatste was weg op 29/5. De stichting wees enkel dit laatste af, verwijzend naar de belofte samen, met dhr. Burema, te inventariseren. Zie productie 37. 23/5/2014 : e-mail van de gemeentelijke advocate naar die van de stichting, stellende “Dit betekent dat de dwangsom per vandaag 23 mei al € 2.250,- bedraagt en per dag dat het voormalige gehuurde niet is ontruimd, de dwangsom met € 250,- per dag oploopt. ”. Ontruimd? De stichting woonde er niet, en het is openbaar terrein. En de e-mail in punt 2 bevat de claim “reeds ons eigendom”. Dus? 29/5/2014 : leeggemaakt.
En! Het gedrag van de gemeente verandert naar de stichting toe, dit met haar eis voor 3500 euro : 15/9/2014 : Per e-mail, in productie 38,  dreigt de gemeente onaangekondigd de dwangsom toe te passen indien de stichting haar fundamenteel recht op in beroep gaan uitoefent! De enige voorwaarde waaronder cliënte bereid zou zijn definitief af te zien van haar aanspraak op deze dwangsommen luidt: indien uw cliënte schriftelijk verklaart definitief af te zien van het instellen van hoger beroep, en het hoger beroep dus niet aanbrengt.“ En stelt ze te onderzoeken of ze het persoonlijk op Mevr. H kan verhalen!? In dit najaar 2014 stelt de gemeente aan de stichting haar advocaat dat ze het beroep niet te zullen betwisten, Dit was wel enkel telefonisch. 4/11/2014 : aangetekend van …(?) 28/5/2015 stuurt de externe advocate van de gemeente een brief naar mr. Sangers met verzoek 3500 euro te betalen. 20/10/2015 Productie 39 : de brief van advocate Van Dijk, ongemandateerd, enkel persoonlijk, naar de stichting, niet haar gemachtigde advocaat, NIET het verplichte ”namens de gemeente”, wel inclusief herhaling van het dreigement tegen het beroep instellen. Een niet correct dreigement. Dus? 26/4/2016, 12/10/2016 : Van Dijk via de  burgemeester naar de stichting, niet naar haar gemachtigde advocaat, nu wel correct “namens de gemeente”, zie deze van 26/4/2016 in productie 40. 4.10. De verjaring van de claim voor 3500€ werd niet correct gestuit op 20/10/2015, wegens geen correct formeel schrijven. Dit is steevast dus 1 persoon, advocate Natasja Van Dijk. Niet correct, daarna pas correct (via de burgemeester). Zij schrijft dat niet naar de gemandateerde van de stichting, mr. H. van der Salm. Is dit alles redelijk en billijk? 4.11. Temeer, de stichting kreeg maar 2 ontheffingen inzake de verplicht te gebruiken toegang, aangegeven in productie 41. De stichting mocht niet naar het terrein om aan te leggen (voor 1/8/2013), zie productie 42.  En vanaf 1 april 2014 mocht ze niet meer naar het terrein om leeg te maken. En was het aan de stichting om dat te vragen? Zo ja, waarom kwam de ontheffing dan automatisch het tweede jaar, tot die datum 1 april? Het vonnis was op 16 april 2014. Redelijk? 4.13. De gemeente formuleert haar dwangsombeleid aldus, zie productie 43.  Er zijn enkel sociale afwegingen bij formele achterstand in huur betalen. Dus niet bij wat te laat onroerend goed, dat geoorloofd was aangebracht, te verwijderen (Art. 7:216.2 BW), niet te ontruimen? De huurovereenkomst houdt dat art. niet tegen. En was het geen verrijking voor de gemeente? Ondanks het openbaar zijn stelt de gemeente formeel in haar e-mail van 16 mei 2014,  te zien in prod. 37 : De stichting, dus enkel Mevr. H, “De stichting mag daarna niet meer op het terrein komen.“. Wie voedde de advocate? Het is openbaar gebied. Wie las de ontwerp dagvaarding en de ontwerp CvA van de gemeente na?
5 Beloning overtreders voormalige contact-ambtenaar Tom Sijstermans : 5.1. Deze werd beloond met een weide (het grote noordelijk deel van de gehele 'arme weide' met Lakenvelder koeien, grote struise vleeskoeien. In toen EHS, zie productie 44, is het al amper aanvaard, en het door voorgenoemde zijn geopperde idee dat in het nabijgelegen restaurant Lakenvelder-vlees werd opgediend, is op vandaag toch meer een “griezelparadijs”-uitleg naar ouders en kinderen? Natte koeienvlaaien (duidt op overkweekt zijn) op smalle wandelpaden en platform (zie prod.), is kasteelpark? 5.2. Naarmate de in 2012 vele in de koeienweide aangeplante cultuur-appelaren meer vruchten geven, kan het zelfs problematisch voor de koeien worden. Zij eten daar gretig van, maar professionelen weten dat die appelen kunnen gisten in de maag, tot zelfs de dood veroorzaken. Bij geiten alleszins, dat heeft eiser persoonlijk ervaren. 5.3. De gemeente heeft dan ook ten voordele van deze ambtenaar het deel van het weiland (“de arme weide”) voor hem uit het natuurgebied getrokken. Zie prod. 44, hoe het in 2011 was met de Ecologische hoofdstructuur (EHS), namelijk alle weides EHS-agrarisch, een document van de gemeente zelf. Vanaf 2017 is dit deel nu “zilver” en niet bij het echt natuurgebied, zie productie 45, het POL 2014 op de provinciale website. Dit terwijl het “goud” had moeten worden, zoals het deel van het weiland dat de stichting huurde, en het noordelijker gelegen weiland. Hier werd aangetoond dat het terrein en de weide dezelfde begroeiing hebben. Zie prod. 16, hoe beide dus bij goudgroen of  eventueel zilvergroen hoorden. En voor het natuurplan ('de ambitie') in productie 46 te zien, de weide van de ex- ambtenaar heeft geen natuurambitie, de andere delen wel, zowel de meer noordelijke weide, als het zuidelijk gelegen gehuurde terrein.  En mocht de gemeente stellen “u heeft uw deel zelf opgewaardeerd, daarom dat verschil”, dan waarom dat leegmaken? Het enige verschil is nu weer … het prikkeldraad (zie prod. 16, het gras). 2017? En waarom ook dat contrast met het terrein ten noorden van dat weiland? In prod. 46 ziet men ook een eenzelfde weiland, ook met koeien, maar minder opgefokte van die jaren dat alles groter diende te zijn. Maar nu wel goudgroen en met een natuurplan (“kruiden- en faunarijk grasland,” prod. 46). Op vandaag claimt de provincie Limburg trots, te zien in, met de buitenring in Kerkrade, dat ze “natuurcompensatie, de aanleg en werking van faunapassages/ ecoducten” aanlegt. Helaas zijn de vele documenten te omvangrijk om ook als productie ingebracht te worden. Men neme de tekst door Oranjewoud (member of Antea Group), >60pg. Ook met het IBA (Internationale ), in deze productie 47 stelt de gemeente formeel “ Groene verbindingen”. Kan de gemeente een andere motivering aangeven, zeker ook waarom dan niet het hele “weideland” er uit is? En zie hoe smal de “groene verbinding” wel is. In productie 48 de smalle band, exclusief in bezit genomen door vissers in goudgroen gebied (???)? Is dat een
passage, een verbinding te noemen? 5.4. Sijstermans, als ambtenaar heeft eerst de stichting haar terrein kleiner begrensd dan kadastraal, ten voordele van zijn terrein, daarna ging het weer mis. Blijkbaar had de gemeente geen beschikking over een kompas. Of zoals verder aangegeven, misschien geen geld om dat te kopen? De perceelgrens loopt strak oost-west, en op de luchtfoto, en afbeelding in productie 49 is het in werkelijkheid duidelijk anders, het is 14 à 16° verschil. 5.5. Hij, als mede-eigenaar van de firma Viforis BV, wordt dan nog beloond als externe consulent, voor een plan betreffende een ander terrein, waarvoor de stichting eerder formeel geweigerd werd door het college. De weigering was vreemd omdat de stichting in dat toenmalig POG-gebied (Provinciale ontwikkelingszone Groen) planten wilde inplanten die, samen met de daar al groeiende planten, overal elders ook tesamen thuishoren. En gesteund door het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Het Viforis-plan bevat enkel bomen in een vorm die aan een voormalig gebouw zou moeten herinneren, in nu goudgroen gebied. Een vierkant. Het vreemde is dus; weigering naar de stichting voor een lager natuurgebied (POG, zie productie 50), aanbod naar de stichting voor een hoger natuurgebied. Deze productie is de Bijlage 8 bij het Gebiedsplan Anstelvallei van de gemeente Kerkrade, op 15/2/2015 bewerkt. contact-ambtenaar Victor Moura (nu door de gemeente gemuteerd, weg uit dat gebied): 5.5. Deze mag het (o.i. aantoonbare doelbewust misleidende) gemeentelijk dossier stofferen. Ook al was hij niet voor het begin van de huur op de gemeente, pas 4 maand er na, dus onwetend over wat vooraf gebeurde (en ev. art.361:1 Wetb.v.Strafr). 5.6. Hij mag de (o.i. aantoonbare schriftvervalsing) opzegbrief schrijven. Voor 5.5 en 5.6 zie productie 51, dit van de gemeente zelf, als productie in haar CvA gegeven. Wie is vermeld als degene die het dossier en de opzeg aanbood? Victor Moura. 5.7. Hij  mag dan ook van wethouder Jo Bok de gemandateerde advocate voor de gemeente voeden als zelf een niet-gemandateerde. Echter op zondag 15 december 2013 leek de kost dusdanig hoog (net zoals wij van voormalig Mr. Duijsters, kreeg de gemeente ook een ereloonnota van haar advocate), dat burgemeester Som (zijn gewoonte, dixit politiek actieve Kerkradenaren) ingreep. Hier in productie 52 hoe dat geweten is. Echter, dit zou ons inhoudelijk te ver brengen, en dat is voor een andere rechtszaak.
6 Een correcte gemeente? 6.1. En weer, dit alles weet de gemeente ook, meer dan voldoende. Temeer, de gemeente, in haar openbare werken, heeft nog meer vreemde zaken : 6.2 Een bord langs openbare paden in die vallei, rondom het terrein dat de stichting huurde, verwijzend naar “art 462 wetb.v.strafr.”. Later werd dit pas gecorrigeerd, op mijn aanwijzen naar de “handhaving”, naar “art.461 wetb.v.strafr.”, dat enkel en alleen geldt voor privé-domeinen. Men blijft maar bijplaatsen. .Deze borden werden ten laatste geplaatst op 29/11/2013 (Zie productie 53). Hierin ziet u ook de enige toegangsweg die de stichting mocht gebruiken, met het bord. De stichting mocht dus volgens deze borden zelfs niet leegmaken na de opzeg op 16 april 2014.  Zie het bord ; “de toegang is verboden …   buiten wegen en paden ...  en ook wanneer u  … iets beschadigt of meeneemt”.  De stichting mocht ook de enige toegangsweg niet gebruiken. 6.3 Het evenement Castle of Love, mocht in 2012, 2013, 2014, 2015 zomaar het natuurgebied vernielen en rampestamp maken, alsmaar grootser, zelfs gesteund door de plaatselijke afdeling van de partij Groen-Links, en het was de stichting die uiteindelijk voor 2016 bij de Provinciale gedupeerde Patrick Van Den Broeck, afkomstig uit Kerkrade, gehoor vond om gewoon de regels toe te passen, en eindelijk uit het natuurgebied te blijven. Maar dan nog werden de uitbatings- voorwaarden overtreden. Dus nee, het is niet enkel gericht op dat kleine terrein dat de stichting onvoor- waardelijk huurde (enkel “moeras- en hobbytuin”). Het is algemener, een ingesleten probleem. 7. Conclusie De stichting vraagt eenzelfde houding nu hier, naar haar toe. Het is gebeurd, er is gedreigd, en volgens de stichting is dat de ware reden van het ontslag, evenals het niet willen verwijderen van de zitbank, een represaille omdat de stichting deze overtredingen niet wilde/kon toelaten. “vertrouwen vertrekt in containers en komt terug in kruiwagens”. Het vertrouwen was groot met wethouder Weijers en ambtenaar Marco Szalata, en dan ebde het weg door alle gebeurtenissen. Ook ambtenaar Gerjo Griffioen valt niets aan te rekenen. Duidelijk steunde hij ons op 1 mei 2013, maar het was tegen een nieuwbakken wethouder en zijn informanten. Nochtans waren deze twee ambtenaren (Szalata en Griffioen) de enigen die wisten hoe de huurovereenkomst tot stand kwam, zoals hier aangetoond ; geen eisen. Dus even redelijk en billijk : Mag dan het volgende gevraagd en gehoopt worden ?
MITSDIEN : Het de edelachtbare Kantonrechter behage bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 1. voor recht te verklaren de huurovereenkomst van 16/4/2012, onder dreiging afgedwongen, als onrechtmatig ongeldig te verklaren, en dat evenals de daarop volgende, met dezelfde “oplossing”namelijk deze van 16/5/2012, ook als onrechtmatig ongeldig te verklaren. 2. de gemeente verplicht aan eiser het hele gemeentelijk dossier over de stichting, in kleur, ter beschikking te stellen. Een recht dat de gemeente enkel voorbehoudt aan advocaten, niet aan de betrokkenen zelf. 3. eenzelfde houding, nu naar de gemeente toe aan te nemen, en haar tot een zelfs nog niet evenredige dwangsom dwingt : De gemeente heeft de som van 250€/dag geëist en verkregen voor een huur van 150€/jaar, zonder dat stichting daar voor de dagvaarding door de gemeente over was ingelicht, Het staat noch in de huurovereenkomst, noch in de opzeg. Temeer, had de stichting niet leeggemaakt of niet had kunnen leegmaken,  dan liep ze nu tegen een hogere eis aan, namelijk van 19/5/2014 tot heden. Dit mede omdat de gemeente ook geen maximum heeft gesteld. Aldus, als de geoorloofde opstal (dus eigendom van de gemeente) niet door de stichting werd verwijderd, dan zou de stichting een hoger bedrag als dwangsom te betalen hebben, dit tegenover een gemeente die zelfs niet alleen onrechtmatige opstal deed, maar ook tot op heden dat niet wenst te verwijderen. En gezien de financiële toestand van de personen achter de stichting, maar vooral voor mij, de financier en drager van de stichting, dan levenslang een te zware last zou opleggen om te dragen. Een bedrag dat nooit betaald zou kunnen worden. Een geruïneerd en verkort leven. Op heden ligt de onredelijke last al op eiser,  de financierder (o.a.). Aldus vraagt eiser op dezelfde wijze onaangekondigd en vrijelijk 250€/dag voor de hele huur.  Stel dus vanaf 1 maart 2012, daar de werken snel daarna aanvang namen, tot de ontbinding van de huur op 16 april 2014 (of tot heden?). Dit ook gezien de verzwarende elementen. Mag deze gemeente een signaal krijgen dat haar tot verandering brengt? Een lager bedrag zal haar zeker niet tot verandering brengen. Mag het een signaal zijn dat men meer belang dient te hechten aan het kwalitatieve en normatieve bij ambtenaren? Dat men ambtenaren beter in het oog dient te houden? Dus de Ambtenarenwet, art. 125quater sub a strikt te doen volgen?
moet iplv. “werken” het “gemeentelijke huurovertredingen”zijn? En moet dan  punt 2 “vier BW 7, titel 4 huur, art. 203 overtredingen” herhaald te worden?
moet iplv. enkel  “onrechtmatige opstal” het “gemeentelijke huurovertredingen”zijn? En moet dan punt 2 “vier BW 7, titel 4 huur, art. 203 overtredingen” herhaald te worden?
ONDUIDELIJK !? ONDUIDELIJK !?
   4. Met veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding. Bij inwilliging zijn eiser en degene voor wie hij gemachtigd is, alsook de stichting Patio palustre hierbij bereid af te zien van verdere claims omtrent het verwijderen. De kosten dezes bedragen, voor mij, deurwaarder    € (in debet) De deurwaarder voornoemd
Is dit kantongerecht? Voor jan en alleman? Of is dit een rechtspraak dat enkel draait op een strikt dagboek en dat alles meermaals expliciet uitgeschreven moet worden? Waarom dan niet gewoon de vraag eerder stellen? Dit is geen gespecialiseerde justitie met juiste, verplichte code. Of denk ik fout?
Inventarislijst Producties bij de Dagvaarding (2 pg) Prod. 1 : Curriculum Vitae eiser Prod. 2 : belang ; uittreksel KvK, overzicht transfers tussen rekeningen HM       en Patio palustre / AH, uittrede uit de stichting,                    uittreksel KvK na uittrede, daarbij detail van overschrijvingen 5/2014 Prod. 3 : volmacht eiser als zaakgelastigde voor A H Prod. 3-extra : machtiging eiser aantekend naar de gemeente en, daar geregistreerd Prod. 4 : huurovereenkomst 12/3/2012, en     situering van het gehuurde terrein, in de wijdere omgeving Prod. 5 : aanbod op 9/2/2012 van huurovereenkomst door de gemeente ;       e-mail en bijlage Prod. 6 : e-mail van 20/3/2012 over het ontdekken van werken door de gemeente Prod. 7 : foto van de eerste constatering van werken op 19 maart 2012 Prod. 8 : e-mail van 25/4/2012 door ambtenaar Sijstermans, met dreiging Prod. 9 : e-mail; reactie  van de Stichting, op 25/4/2012 Prod. 10 : foto's her-inzaaivrije delen op het terrein, en de werken, en de schade Prod. 10-extra  : website provincie Limburg ; geen paden in 2012, wel in 2013 Prod. 11 : inzaaiperiodes voor gras, en advies Barenbrug over kiemen van graszaden Prod. 11-extra ; gemeentelijk besluit ; gunning van de werken op o.a. het terrein Prod. 12 : productie Frissen & Zohren betreffende inzaaien, plan door ambtenaar           Sijstermans aangeleverd Prod. 13 : foto heringezaaid op het onrechtmatig aangelegde pad zelf Prod. 14 : foto website kennisakker.nl ; Engels raaigras Prod. 15 : foto aanleg van omheining 28/4/2012, ezn de rvage op het terrein door          de gemeente Prod. 16 : bloeiend gras ; koeienweide, gehuurde, EHS-bos naast gehuurde Prod. 17 : drinkpoel voor koeien op het gehuurde Prod. 18 : foto's zitbank ; geen op 9/11/2012, ontedekking op 16/1/2013, toestand           op 18/5/2013, op 12/10/2013, op 30/9/2016. Prod. 18-extra : website provincie Limburg ; geen zitbank in 2012, wel in 2013, vanaf                    2014 zonder rugleuing. Prod. 19 : zitbank ; e-mails op 8/5/2013, alsook  e-mail verwijdering door de          gemeente Prod. 20 : foto zitbank ; verankering, foto op 12/2/2014 Prod. 21 : doelplan inrichting (houtige gewassen, kruiden) Prod. 22 : e-mail 30/1/2012 aan de gemeente betreffende een prijsofferte voor het           inrichten van de omgeving, inclusief het later gehuurde, en de bijlagen Prod. 23 : Proces-Verbaal van comparitie na antwoord, 14/3/2014 Prod. 24 : omwoelen door de gemeente : foto trap en er naast, foto afpaling door de                       stichting, foto trap in het gehuurde, e-mail van de stichting aan de            gemeente van 19/3/2013, en bijlage bij e-mail, de correcte perceelsvorm. Prod. 25 : CvA van de gemeente, pg. 9 en 10 Prod. 26 : provincie Limburg; screenshot; geen pad naar het platform in de           koeienweide Prod. 27 : wijzigingen plannen door de gemeente, op een presentatie-affiche door            de gemeente Prod. 28 : geen onderhoud door de gemeente (geen zorg) (30 foto's) Prod. 29 : Provinciaal natuurbeheersplan 2012 gehuurde en koeienweide Prod. 30 : opzeg door de gemeente, pagina met 'geen financiële middelen' Prod. 31 : brief door mevr. Ilbrink, als niet-gemachtgde ambtenaar, over weinig           middelen ZIE VERVOLG
Vervolg Inventarislijst; Producties bij de Dagvaarding Prod. 32 : schrijven door de stichting, ingekomen op de gemeente (nr.  14i000437),                       op 13 mei 2014 ; gehandicapte + werkloze  + dreiging WOZL Prod. 33 : afbeelding in productie  6 van de gemeente ; 'dappere arbeidsongeschikte' Prod. 34 : medisch onderzoeksrapport mevr. H Prod. 35 : e-mail op 29/4/2013 van de stichting naar ambtenaar Burema Prod. 36 : fax (advocate) gemeente over het verrekenen van de dwangsom Prod. 37 : e-mail van (advocaat van) de stichting, en van de gemeente, betreffende          de vaststellingsovereenkomst, met “ons eigendom” Prod. 38 : e-mail op 15/9/2013; dreiging wanneer de stichting beroep aantekent Prod. 39 : brief op 20/10/2015 van ambtenare Van Dijk, niet gemachtigd. Prod. 40 : brief op 26/4/2016 van ambtenare Van Dijk, door de burgemeester          ondertekend Prod. 41 : verkregen ontheffingen om gemotoriseerde toegang te hebben naar het          perceel Prod. 42 : foto 3/5/2012; sleuren zonder gemotoriseerde toegang          + foto van de toegangsweg (bovenaan), met een bord art. 461 Prod. 43 : verslag van een deel bij de Openbare raadsvergadering gemeente          Kerkrade op 25/3/2015, betreffende innen van dwangsommen Prod. 44 : milieufederatie Limburg, screenshot; kaart  EHS-agrarisch          (de 3 terreinen samen) Prod. 45 : provincie Limburg; screenshot; POL 2014 weide koeien Sijstermans,          tabel voor overgang van EHS naar goud-/zilvergroen Prod. 46 : provincie Limburg; screenshot; natuurbeersplan,          foto 22/11/2016;  weide Sijstermans, weide noordelijker, hetzelfde Prod. 47 : IBA-presentatie Prod. 48 : foto (bewerkt) smalle natuur-corridor Prod. 49 : perceelsgrens fout ; foto smartphone-kompas-app, alsook luchtfoto           met de fout aangegeven        Prod. 50 : Bijlage 8  bij de Anstelvallei-visie van de gemeente, het gebiedsplan Prod. 51 : Dagvaarding gemeente, productie 15 Prod. 52 : zondag 15 december 2013, gemeente Kerkrade, burgerplein,           informatica-bewijs Prod. 53 : onwettelijke art. 461-borden, ook de officiële toegangsweg voor           de stichting